منشور مسجد

گستره اول

فرهنگ و معارف اسلامی : عرصه ایمان و معرفت

هدف:
تبلیغ ، گسترش و تعمیق فرهنگ و معارف روح بخش اسالم ناب محمدی(صلی اهلل علیه و اله و سلم) و تاکید بر ارزش های معنوی با برگزاری مراسم ، سخنرانی، نمایشگاه ، تولید محتواهای الزم در فضای مجازی و …

گستره دوم

سیمای مسجد: عرصه فعالیتهای مذهبی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی

هدف:
معرفی سیمای مسجد به عنوان پایگاهی عبادی ، سیاسی ، فرهنگی ، تربیتی ، اجتماعی و … در راستای توسعه ارتباطات مردمی و موسسات و مراکز فرهنگی مرتبط با یکدیگ

 

گستره سوم

تقابل و تبادل: تهاجم فرهنگی: عرصه ماهیت ، تقابل و تعامل و ابعاد آن

هدف:
تالش در جهت استخراج و تصفیه منابع فرهنگی اسالم و ایران و معرفی و تبلیغ آن به شیفتگان علم و فرهنگ جهان معاصر و نقد و تهذیب کردن دستاوردهای فرهنگی جوامع بشری

 

گستره چهارم

اخالق و معنویت: عرصه خودسازی ، تزکیه و تقوا

هدف:
تکوین عادات مفید و تکمیل معارف اخالقی با تاکید بر رعایت مراتب تزکیه و تقوا و تمرین ورع و خودسازی

 

گستره پنجم

حاکمیت ارزشها: عرصه صیانت از داشته ها و مبارزه با اباهه گری

هدف:
اهتمام علمی و عملی نسبت به استقرار ارزشهای متعالی و استمرار حرکت تربیتی و فرهنگی اسالم و زوال تدریجی آداب و رسوم خرافی و انحرافی

 

گستره ششم

تدبیر و سیاست: عرصه ولایتمداری و پاسداری از آرمانهای انقالب اسلامی

هدف:
فهم عمیق سیاست اسالمی بر مبنای حاکمیت مطلق الهی و شناخت روش های سیاسی مشروع در نحوه اداره جامعه اسالمی و اجرای عدالت اجتماعی و شیوه های عملی احقاق حق و ابطال باطل

 

گستره هفتم

فرهنگ و تمدن:عرصه بزرگان و فرزانگان

هدف:
تالش در جهت استخراج و تصفیه منابع فرهنگی اسالم و ایران و معرفی و تبلیغ آن به شیفتگان علم و فرهنگ جهان و نقد و تنقیح دستاوردهای فرهنگی جوامع بشری

 

گستره هشتم

دشمن شناسی_عرصه شناخت تهدیدات متصوره بر فضای جمهوری اسلامی ایران

:هدف
تقویت اندیشه و تحکیم اراده نسبت به شناخت دشمن در ابعاد گوناگون فردی، اجتماعی، داخلی و خارجی و تنظیم رفتارها و تجهیز نیروها در برخورد با دشمنان از موضع قدرت

گستره نهم

روابط و مناسبات انسانی: عرصه صلح و نوع دوستی و جامعه پذیری

هدف:
تالش در زمینه شناخت معیارها و شیوه های منطقی و اصولی درک و فهم دقیق و عمیق فرهنگ مردم و روابط انسانی با آنان

گستره دهم

تالش ، جهاد و سازندگی: عرصه خالقیّت و ابتکار و کارآفرینی

هدف:
درآمیختن دانش و تجربه و جوشش و کوشش برای رشد و شکوفایی استعدادهای ذاتی و بروز و ظهور توانایی های فطری و ایجاد زمینه حرکت انسانی برای نزول برکات الهی

 

گستره یازدهم

فرهنگ بسیجی:عرصه تعاون ، ایثار و تعهد اجتماعی

هدف:
تقویت روحیه خدمت و همکاری ، احسان و فداکاری و ایثار و از خوگذشتگی نسبت به همنوعان و مجاهدت و مداومت در کسب توفیق خدمت به خلق و ادای شکر نعمت خالق

گستره دوازدهم

علم و فناوری معاصر: عرصه استعدادهایدرخشان و آفرینش های علمی

هدف:
پشتیبانی از توانایی های بالقوه در عرصه های گوناگون علمی/ فرهنگی با توجه به شناسایی و کشف استعدادهای نهفته و هدایت صحیح آفرینش های علمی به سوی تامین نیازها و تسهیل زندگی اجتماعی

 

گستره سیزدهم

سواد رسانه ای: عرصه بایدها و نبایدهای دنیای رسانه ها

هدف:
آموزش در جهت باال بردن سواد رسانه ای صرفا یک هزینه اجتماعی نیست بلکه یک سرمایه گذاری برای جامعه ای سالم در دهه های آینده است به عبارتی آموزش رسانه ای امروز واکسینه شدن نسل فردا را به دنبال دارد و در مسیر تحقق جهاد تبیین نیز دارای کارکردهای فراوانی است

 

گستره چهاردهم

ورزش و تربیت جسم:عرصه ورزشهای رزمی ، فتوت وجوانمردی و سلامت جسم

هدف:
توجه به ورزش همگانی برای حفظ نشاط و تندرستی و تحقق رشادت و درستی و دستیابی به اهداف صحت و سالمتی نوجوانان و جوانان