صلحای مسجد جامع همّت تجریش

مرحوم آقای ابرام (ابراهیم) چرخی

بیشتر بخوانید

مرحومه خانم فخرالدوله

بیشتر بخوانید

مرحوم حاج میرزا آقا فرهمند

بیشتر بخوانید

مرحوم آقای حاج شیخ ابوالقاسم ارشدی

بیشتر بخوانید