ختم قرآن برای اموات

از حزب های فعال یکی را انتخاب نمایید و برای شادی روح مرحوم مذکور تلاوت فرمایید.
توجه فرمایید احزاب با توجه به قرآن با خط عثمان طه نوشته شده است.
پس از انتخاب حزب مورد نظر خود دکمه میخوانم را بفشارید.

از ابتدای آیه 1 حمد تا 43 بقره


از ابتدای آیه 44 بقره تا 74 بقره


از ابتدای آیه 75 بقره تا 105 بقره


از ابتدای آیه 106 بقره تا 141 بقره


از ابتدای آیه 142 بقره تا 176 بقره


از ابتدای آیه 177 بقره تا 202 بقره


از ابتدای آیه 203 بقره تا 222 بقره


از ابتدای آیه 223 بقره تا 252 بقره


از ابتدای آیه 253 بقره تا 271 بقره


از ابتدای آیه 272 بقره تا 14 آل عمران


از ابتدای آیه 15 آل عمران تا 51 آل عمران


از ابتدای آیه 52 آل عمران تا 92 آل عمران


از ابتدای آیه 93 آل عمران تا 132 آل عمران


از ابتدای آیه 133 آل عمران تا 170 آل عمران


از ابتدای آیه 171 آل عمران تا 200 آل عمران


از ابتدای آیه 1 نساء تا 23 نساء


از ابتدای آیه 24 نساء تا 57 نساء


از ابتدای آیه 58 نساء تا 87 نساء


از ابتدای آیه 88 نساء تا 113 نساء


از ابتدای آیه 114 نساء تا 147 نساء


از ابتدای آیه 148 نساء تا 176 نساء


از ابتدای آیه 1 مائده تا 26 مائده


از ابتدای آیه 27 مائده تا 50 مائده


از ابتدای آیه 51 مائده تا 81 مائده


از ابتدای آیه 82 مائده تا 108 مائده


از ابتدای آیه 109 مائده تا 35 انعام


از ابتدای آیه 36 انعام تا 73 انعام


از ابتدای آیه 74 انعام تا 110 انعام


از ابتدای آیه 111 انعام تا 140 انعام


از ابتدای آیه 141 انعام تا 165 انعام


از ابتدای آیه 1 اعراف تا 46 اعراف


از ابتدای آیه 47 اعراف تا 87 اعراف


از ابتدای آیه 88 اعراف تا 141 اعراف


از ابتدای آیه 142 اعراف تا 170 اعراف


از ابتدای آیه 171 اعراف تا 206 اعراف


از ابتدای آیه 1 انفال تا 40 انفال


از ابتدای آیه 41 انفال تا 75 انفال


از ابتدای آیه 1 توبه تا 33 توبه


از ابتدای آیه 34 توبه تا 59 توبه


از ابتدای آیه 60 توبه تا 92 توبه


از ابتدای آیه 93 توبه تا 121 توبه


از ابتدای آیه 122 توبه تا 25 یونس


از ابتدای آیه 26 یونس تا 70 یونس


از ابتدای آیه 71 یونس تا 5 هود


از ابتدای آیه 6 هود تا 40 هود


از ابتدای آیه 41 هود تا 83 هود


از ابتدای آیه 84 هود تا 6 یوسف


از ابتدای آیه 7 یوسف تا 52 یوسف


از ابتدای آیه 53 یوسف تا 100 یوسف


از ابتدای آیه 101 یوسف تا 18 رعد


از ابتدای آیه 19 رعد تا 9 ابراهیم


از ابتدای آیه 10 ابراهیم تا 52 ابراهیم


از ابتدای آیه 1 حجر تا 99 حجر


از ابتدای آیه 1 نحل تا 50 نحل


از ابتدای آیه 51 نحل تا 89 نحل


از ابتدای آیه 90 نحل تا 128 نحل


از ابتدای آیه 1 اسراء تا 49 اسراء


از ابتدای آیه 50 اسراء تا 98 اسراء


از ابتدای آیه 99 اسراء تا 31 کهف


از ابتدای آیه 32 کهف تا 74 کهف


از ابتدای آیه 75 کهف تا 21 مریم


از ابتدای آیه 22 مریم تا 98 مریم


از ابتدای آیه 1 طه تا 82 طه


از ابتدای آیه 83 طه تا 135 طه


از ابتدای آیه 1 انبیا تا 50 انبیا


از ابتدای آیه 51 انبیا تا 112 انبیا


از ابتدای آیه 1 حج تا 37 حج


از ابتدای آیه 38 حج تا 78 حج


از ابتدای آیه 1 مومنون تا 74 مومنون


از ابتدای آیه 75 مومنون تا 20 نور


از ابتدای آیه 21 نور تا 52 نور


از ابتدای آیه 53 نور تا 20 فرقان


از ابتدای آیه 21 فرقان تا 77 فرقان


از ابتدای آیه 1 شعرا تا 110 شعرا


از ابتدای آیه 111 شعرا تا 227 شعرا


از ابتدای آیه 1 نمل تا 55 نمل


از ابتدای آیه 56 نمل تا 11 قصص


از ابتدای آیه 12 قصص تا 50 قصص


از ابتدای آیه 51 قصص تا 88 قصص


از ابتدای آیه 1 عنکبوت تا 45 عنکبوت


از ابتدای آیه 46 عنکبوت تا 30 روم


از ابتدای آیه 31 روم تا 31 لقمان


از ابتدای آیه 32 لقمان تا 30 سجده


از ابتدای آیه 1 احزاب تا 30 احزاب


از ابتدای آیه 31 احزاب تا 59 احزاب


از ابتدای آیه 60 احزاب تا 23 سبا


از ابتدای آیه 24 سبا تا 14 فاطر


از ابتدای آیه 15 فاطر تا 27 یس


از ابتدای آیه 28 یس تا 21 صافات


از ابتدای آیه 22 صافات تا 144 صافات


از ابتدای آیه 145 صافات تا 51 ص


از ابتدای آیه 52 ص تا 31 زمر


از ابتدای آیه 32 زمر تا 75 زمر


از ابتدای آیه 1 غافر تا 40 غافر


از ابتدای آیه 41 غافر تا 8 فصلت


از ابتدای آیه 9 فصلت تا 46 فصلت


از ابتدای آیه 47 فصلت تا 26 شوری


از ابتدای آیه 27 شوری تا 23 زخرف


از ابتدای آیه 24 زخرف تا 16 دخان


از ابتدای آیه 17 دخان تا 37 جاثیه


از ابتدای آیه 1 احقاف تا 9 محمد


از ابتدای آیه 10 محمد تا 17 فتح


از ابتدای آیه 18 فتح تا 13 حجرات


از ابتدای آیه 14 حجرات تا 30 ذاریات


از ابتدای آیه 31 ذاریات تا 25 نجم


از ابتدای آیه 26 نجم تا 55 قمر


از ابتدای آیه 1 الرحمن تا 74 واقعه


از ابتدای آیه 75 واقعه تا 29 حدید


از ابتدای آیه 1 مجادله تا 10 حشر


از ابتدای آیه 11 حشر تا 14 صف


از ابتدای آیه 1 جمعه تا 18 تغابن


از ابتدای آیه 1 طلاق تا 12 تحریم


از ابتدای آیه 1 ملک تا 52 قلم


از ابتدای آیه 1 حاقه تا 28 نوح


از ابتدای آیه 1 جن تا 56 مدثر


از ابتدای آیه 1 قیامه تا 50 مرسلات


از ابتدای آیه 1 نباء تا 29 تکویر


از ابتدای آیه 1 انفطار تا 17 طارق


از ابتدای آیه 1 اعلی تا 11 ضحی


از ابتدای آیه 1 انشراح تا 6 ناس


فهرست