تاریخچه مسجد

دیرینگی ساخت مسجد در این محل به سالهای پایانی دورۀ قاجار بازمی‌گردد. در آن سالها، چاقوتیزکن متدینی به نام ابراهیم‌چرخی، در قسمتی از یک تکه زمین در نزدیکی حرم امامزاده صالح سایبانی از حصیر ساخته بود و از آن به‌عنوان نمازخانه استفاده می‌کرد. به‌تدریج برای اینکه در زمستان و هنگام بارندگی نیز بتواند از این نمازخانه استفاده کند، دیواری اطراف آن بنا کرد و سقفی بر آن نهاد. این کار را باید نخستین سنگ بنایِ مسجد همت به شمار آورد و ابراهیم‌چرخی را بانی این مسجد نامید (طاهراحمدی، ۲۰-۲۱). با این‌همه، تا سالهای آغازین دهۀ ۱۳۲۰ ش، هنوز مسجدی به نام همت ساخته نشده بود. در آن سالها، در محل کنونی مسجد همت، که اطراف آن بسیار زیبا و با صفا بود، مسجد کوچکی موسوم به امین‌الدوله به چشم می‌خـورد کـه فقـط ۱۵۰ مـ۲ مساحت داشـت (ستـوده، ۱ / ۲۳۱).

فهرست