هر روز نمازهای

صبح،

ظهر و عصر و

مغرب و عشاء

در مسجد جامع همت برگزار میگردد.

توسط hemmat-admin